Primate Info Net Banner Wisconsin PRC Logo

Giant mouse lemur
Mirza

Mirza coquereli
Species: Mirza coquereli
Photo: M.D. Stuart

TAXONOMY

Suborder Strepsirrhini
Infraorder Lemuriformes
Superfamily Cheirogaleoidea
Family Cheirogaleidae
Genus Mirza
Species Mirza coquereli  (Coquerel's giant mouse lemur)
Mirza zaza  (northern giant mouse lemur)

COUNTRIES IN RANGE

Madagascar

FACTSHEETS

Mirza coquereli